โปรแกรมวิชาดนตรี

(แขนงดนตรีสากล)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2548

รับสมัครนักศึกษาใหม่

@@ ปีการศึกษา 2548 @@

(40 คน)

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 (สายวิทย์หรือสายศิลป์) หรือเทียบเท่า หรือ

2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า

3. สามารถเล่นเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย 1 ชิ้น

4. มีใจรักในดนตรี

 

 

การเรียนการสอน

1. มีเรียนทางทฤษฎีดนตรีสากลชั้นสูง

2. มีเรียนรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด และความต้องการของผู้เรียน

    - กีต้าร์โปร่ง, กีต้าร์ไฟฟ้า

    - เบส

    - คีย์บอร์ด

    - กลองชุด

    - เครื่องเป่าทองเหลือง

    - เครื่องป่าลมไม้

    - เครื่องสายฝรั่ง

    - ขับร้อง

3. มีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีทุกชนิด เช่น Computerดนตรี, Soundengineer

4. มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเข้มข้น

5. มีการฝึกปฏิบัติพิเศษเพิ่มเติมด้านดนตรีไทย

6. มีเครื่องดนตรีอย่างเพียงพอ

 

 

เรียนดนตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ^o^

  หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)

  ได้วุฒิ ศศ.บ.ดนตรี(ดนตรีสากล)

  จบแล้วมีงานทำ - เป็นนักดนตรีอาชีพ, นักแต่งเพลง, เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี, ประกอบอาชีพดนตรีอิสระ, เป็นนักดุริยางค์ทหาร, เป็นผู้สอนดนตรี, นำความรู้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

     :: จำหน่ายใบสมัคร ::

                   ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

                   15 พ.ย. 2547 - 8 เม.ย. 2548

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่...

สำนักส่งเสริมวิชาการ

โทร.0 5526 7050

       0 5526 7098

       0 5526 7100

       0 5526 7101

website >>> http://www.psru.ac.th

                      http://reg.psru.ac.th

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขิงโปรแกรมวิชาดนตรีได้ที่...

โปรแกรมวิชาดนตรี (อาคาร 3 ฝั่งวังจันทน์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ ติดต่อสอบถามที่ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาดนตรีโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

       0 1641 6253       -      รศ.สธน    โรจนตระกูล

       0 9705 7458       -      อ.ศุภชัย    ธีระกุล

       0 6202 2236       -      อ.สุกิจ       กองอาสา

       0 6735 0790       -      อ.ยศจรัส   ดือขุนทด

website >>> http://www.psru.ac.th

                      http://imamus.psru.ac.th